Prešov - mestský okruh

2.7 km
00:41 hod.

Mesto Prešov má jedinečnú atmosféru a krásne námestie. Naviac ponúka veľa kaviarní a barov sídliacich v päťstoročných pivniciach, ktoré lemujú celú Hlavnú ulicu na námestí. Celé centrum Prešova je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Budova postavená v r. 1923-1924 ako výstavná secesná budova, pôvodne určená na účely finančného ústavu.

256 m n.m.Bosákova banka

Objekt vznikol pravdepodobne v 40. rokoch 15. stor., kedy bola jedna z bášt staršieho opevnenia prebudovaná na vodnú vežu.

256 m n.m.Kumšt

Jedna z najkrajších synagóg v SR. Postavená r. 1898 ako výstavná sakrálna budova v maurskom štýle s viacerými orientalizujúcimi prvkami.

256 m n.m.Ortodoxná synagóga

49. rovnobežka prechádza cez jediné mesto na Slovensku – Prešov, Hlavnú ulicu č. 126. Miesto, ktorým prechádza je označené kovovým pásmom.

255 m n.m.49. rovnobežka

Barokové súsošie z r. 1751 postavené jezuitmi. Na tomto mieste stálo od marca do septembra 1687 popravisko prešovského krvavého súdu.

255 m n.m.Súsošie Immaculaty

Začalo činnosť v r. 1667. Jeden z najvýznamnejších školských ústavov. Najvýznamnejšia pamiatka na protestantské školstvo v našich dejinách.

255 m n.m.Evanjelické kolégium

Konkatedrála sv. Mikuláša (do r. 2008 Dóm sv. Mikuláša) z pol. 14.stor. je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku.

260 m n.m.Konkatedrála (Dóm) sv. Mikuláša

Nachádza sa v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. stor. pre potreby sedmohradského kniežaťa Ž. Rákociho.

260 m n.m.Krajské múzeum (KMP) Prešov

V stredoveku honosný meštiansky dom. Začiatkom 16. stor. prebudovaný na mestskú vináreň a na tento účel slúžila takmer po dve storočia.

257 m n.m.Radnica

Neskorogotická stavba zo zač. 16. stor. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove.

250 m n.m.Caraffova väznica

Postavená bola v prvej polovici 15. stor. ako súčasť nových hradieb. Z vonkajšej strany boli tieto hradby chránené vodnou priekopou.

246 m n.m.Floriánova brána

Neptúnova fontána je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Súsošie fontány (Neptún) zo zač. 19. stor.

257 m n.m.Neptúnova fontána

Palác bol dokončený r. 1756. Krásne bohato zdobené štukové výjavy a ornamenty na fasáde. Erb Klobušických nad hlavným portálom.

258 m n.m.Palác Klobušických

Pôvodne gotický jednoloďový kostol. V 17. stor. bol spojený s minoritským kláštorom a v 18. stor. barokovo prestavaný do súčasnej podoby.

258 m n.m.Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

Barokový, jednoloďový, postavený okolo r. 1380 rehoľou karmelitánov spolu s neveľkým kláštorom priamo na mieste pôvodného kostola.

261 m n.m.Kostol sv. Jozefa (františkáni)

Základ komplexu budov bol dvojpodlažný meštiansky dom s priestrannou dvorovou časťou, ktorý mesto zakúpilo v r. 1561.

259 m n.m.Čierny orol