Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky informačného systému www.PodmeVon.sk

I. Úvodné ustanovenia

I.1. MANETI, s.r.o., so sídlom na adrese Chalúpkova 14, 080 01 Prešov, IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P, je prevádzkovateľom informačného systému www.PodmeVon.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorého účelom je propagácia turizmu na území Slovenskej republiky a v blízkom okolí (ďalej ako „IS“). IS je umiestnený na adrese www.PodmeVon.sk.

I.2. Prevádzkovateľ týmto vydáva právnu úpravu a všeobecné obchodné podmienky používania IS (ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), ktoré upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom vznikajúce pri poskytovaní Produktov Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na webovej stránke www.PodmeVon.sk.

I.3. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka.

II. Definícia pojmov

II.1. Klient znamená Používateľ alebo Inzerent. Klient je z pohľadu ochrany osobných údajov dotknutou osobou.

II.2. Používateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, mesto, obec prípadné inú osobu, ktorá má v úmysle používať alebo používa IS, a tiež každého registrovaného používateľa IS bez ohľadu na to, či využíva alebo nevyužíva služby IS. Registrácia je realizovaná pomocou formulára na adrese www.PodmeVon.sk/registracia

II.3. Inzerent znamená fyzickú alebo právnickú osobu, mesto, obec, prípadne inú osobu zverejňujúcu svoje služby alebo tovar prostredníctvom inzercie na IS alebo prostredníctvom služieb Prevádzkovateľa (komerčných a/alebo nekomerčných) ponúkaných IS.

II.4. Objednávka znamená písomnú alebo elektronickú objednávku Produktu. Konkrétny druh Produktu, ktorý je predmetom príslušného záväzkového vzťahu je definovaný v objednávke.

II.5. Obsah IS znamená (okrem iného) fotografické snímky, údaje o mapách a teréne, zoznamy firiem, recenzie, informácie o premávke, počasí, snehových správach a ostatné súvisiace informácie, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ, strany predávajúce licenciu a jej používatelia (ďalej len „Obsah“). Klient rozumie a súhlasí s tým, že údaje máp, premávka, trasy a súvisiaci Obsah sú poskytované výlučne pre účely plánovania. Je možné, že poveternostné podmienky, stavebné projekty, uzávierky alebo ďalšie udalosti spôsobia, že podmienky na ceste alebo trasa sa budú líšiť od výsledkov zobrazených na mape.

II.6. Produkt znamená používanie IS alebo prístup k akémukoľvek Obsahu IS.

III. Autorské práva

III.1. IS, ani akékoľvek jeho časti, nesmú byť distribuované ani reprodukované akýmkoľvek spôsobom ani prostriedkom, a to ani v databáze alebo inom záznamovom prostriedku alebo v podobnom systéme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

III.2. Prevád­zkovateľ je oprávnený v IS používať registrované ochranné známky alebo autorské diela iných autorov alebo majiteľov licencií s ich súhlasom (s uvedením odkazov v IS). Prevádzkovateľ pri tvorbe IS postupoval s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu sa ale nedajú vylúčiť prípadné nevedomé omyly alebo chyby.

III.3. Určitý Obsah je poskytovaný pod licenciou od tretích strán a podlieha autorskému právu a iným právam duševného vlastníctva, ktoré vlastnia tretie strany. Za neautorizované kopírovanie alebo sprístupnenie tohto materiálu nesie zodpovednosť Klient.

III.4. Prevzatím, inštaláciou alebo použitím softvéru Prevádzkovateľa, pristupovaním k službe IS (spolu označované ako „Produkty“ alebo „Služby“), alebo ich používaním či pristupovaním k akémukoľvek obsahu dostupnému v rámci týchto Produktov Klient rozumie a súhlasí s tým, že údaje o mapách, teréne, premávka, trasách a súvisiaci Obsah sú poskytované výlučne pre účely plánovania. Je možné, že poveternostné podmienky, stavebné projekty, uzávierky alebo ďalšie udalosti spôsobia, že podmienky na ceste alebo trasa sa budú líšiť od výsledkov zobrazených na mape.

IV. Registrácia

IV.1. Klient sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

 1. má viac ako 16 rokov. Ak Klient nemá viac ako 16 rokov, nemôže používať IS.
 2. osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 3. bude okamžite informovať www.PodmeVon.sk (ďalej len Prevádzkovateľa) o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii stránok označenej „Moje konto“;
 4. sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, obec, mesto alebo používať falošné meno alebo názov, ktorý nie je oprávnený používať.

IV.2. Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať u Prevádzkovateľa iba jeden Klientsky účet.

IV.3. Klient má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu V IS, aj bez udania dôvodu. Registráciu je možné zrušiť výhradne formou e-mailu, ktorý je zaslaný na adresu info@podmevon.sk. Registrácia bude zrušená do 3 pracovných dní po obdržaní žiadosti o zrušenie registrácie.

IV.4. Ak Prevádzkovateľ zistí, že konkrétna osoba má u Prevádzkovateľa viac registrácií a klientskych účtov, je Prevádzkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

V. Osobné údaje

V.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rámci prevádzkovania IS a poskytovania služieb Klientom.

V.2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Klienta tretej osobe len štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

V.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

V.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom VOP
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail info@podmevon.sk,
 3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne. Zaregistrovaný Klient môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Moje konto, ktorá je prístupná po prihlásení.
 4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje. Prevádzkovateľ registráciu Klienta na jeho žiadosť zruší. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Zaregistrovaného Klienta u Prevádzkovateľa s výnimkou pokračujúceho obchodného vzťahu.
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

V.5. Prevádzkovateľ od Klienta získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, GPS pozíciu (len ak Klient používa mobilnú aplikáciu Podme Von! Lite alebo PodmeVon.sk) a fotografie, ktoré môžu obsahovať osobné údaje (tváre osôb). Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. K zhromažďovaniu a spracovávaniu osobných údajov dochádza za účelom:

 1. plnenia objednávok, ktorých objednávateľom je subjekt údajov;
 2. ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov;
 3. ponúkania Produktov a Služieb subjektu údajov v súlade s Obsahom IS a archiváciou Obsahu IS;
 4. interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa;
 5. prevádzkovania IS, vystavenia faktúr, ako aj účtovania v účtovníctve.

V.6. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty.

V.7. Tieto www stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára – meno, priezvisko, email. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

V.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v IS na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

V.9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mailovú adresu info@podmevon.sk. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte Klienta alebo kliknutím na odkaz odhlásenia, ktorý sa nachádza v každom zaslanom elektronickom letáku.

V.10. Ak sa Klient domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené alebo má podozrenie, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podľa § 100 Zákona podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

VI. Práva a povinnosti Klienta

VI.1. Klient je pri používaní služieb IS (Produkty) zodpovedný za svoje vlastné správanie a obsah, ako aj za akékoľvek dôsledky svojej činnosti.

VI.2. Klient súhlasí s tým, že bude Produkt používať len na vhodné účely a účely, ktoré sú v súlade s týmito VOP a príslušnými pravidlami alebo pokynmi, ktoré Prevádzkovateľ uverejní.

VI.3. Klient sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje, že pri používaní Produktu alebo Obsahu nebude:

 1. hanobiť, zneužívať, obťažovať, prenasledovať, ohrozovať alebo iným spôsobom porušovať práva tretích osôb (napr. právo na súkromie a právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch);
 2. odovzdávať, odosielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek nevhodný, hanobný, obscénny alebo nezákonný obsah;
 3. odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, obchodnú značku, autorské právo, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke právo akejkoľvek strany, pokiaľ nie je sám majiteľom týchto práv, alebo nemá povolenie alebo súhlas majiteľa týchto práv alebo iný právny dôvod pre použitie takéhoto obsahu;
 4. odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať správy, ktoré propagujú pyramídové hry, reťazové listy, alebo rušivé komerčné správy či reklamy;
 5. odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek iný obsah, správu či komunikáciu, ktorá je zakázaná platnými právnymi predpismi, VOP, právnymi predpismi EHS, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dohovormi alebo pokynmi Produktu;
 6. preberať akýkoľvek súbor odoslaný kýmkoľvek, koho pozná alebo by mohol poznať, pričom tento súbor nie je možné takýmto spôsobom legálne šíriť;
 7. imitovať inú osobu alebo entitu prípadne falzifikovať, či odstrániť akékoľvek uvedenie autora, alebo označenie vlastníctva či značky označujúce pôvod alebo zdroj Obsahu, softvéru či iného materiálu;
 8. zakazovať alebo obmedzovať akémukoľvek inému Klientovi možnosť používať Produkty alebo Služby Prevádzkovateľa;
 9. kopírovať, prekladať, modifikovať alebo vytvárať z Obsahu alebo akejkoľvek jeho časti odvodené diela;
 10. prerozdeľovať, sublicencovať, prenajímať, zverejňovať, predávať, priraďovať, zapožičiavať, propagovať, presúvať alebo iným spôsobom sprístupňovať Produkty alebo Obsah tretej strane;
 11. používať Produkty takým spôsobom, ktorý umožňuje Používateľovi alebo komukoľvek inému získať prístup k hromadnému preberaniu alebo hromadnému informačnému kanálu s akýmkoľvek Obsahom, vrátane, okrem iného, číselných súradníc zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky, snímok a viditeľných údajov mapy, pokiaľ to príslušná licencia neumožňuje;
 12. odstrániť, obmedziť alebo akýmkoľvek spôsobom pozmeniť akékoľvek upozornenie alebo odkaz, ktorý sa zobrazí v Produktoch alebo Obsahu;
 13. použiť Produkty so zámerom vytvorenia databázy miest alebo iných zoznamov informácií o polohe;
 14. používať akéhokoľvek robota, pavúka, aplikáciu na prehľadávanie stránky / aplikáciu na získanie údajov stránky alebo akékoľvek iné zariadenie na získanie alebo indexovanie akejkoľvek časti služieb Prevádzkovateľa alebo Obsahu, alebo zbierať informácie o Klientoch na akýkoľvek nezákonný účel;
 15. odosielať obsah, ktorý falošne vyjadruje alebo naznačuje, že tento obsah je sponzorovaný alebo schválený Prevádzkovateľom;
 16. vytvárať používateľské účty automatickými nástrojmi alebo pod falošnou zámienkou, alebo pod zámienkou podvodu;
 17. propagovať alebo poskytovať pokyny pre nezákonnú činnosť;
 18. propagovať fyzické poškodzovanie alebo poranenie akejkoľvek osoby alebo skupiny osôb;
 19. prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek položky škodlivej povahy.

VI.4. Klient je povinný chrániť svoje registračné údaje, ktoré slúžia na prístup k IS. Klient je výhradne zodpovedný za použitie svojho alebo jemu zvereného účtu. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za vzniknuté škody v prípade zneužitia prístupových údajov Klienta treťou osobou.

VI.5. Klient nahratím materiálov a akýchkoľvek údajov (napr. texty, fotografie, komentáre a pod.) do IS udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú neobmedzenú licenciu na zverejňovanie, využívanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu a vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré Prevádzkovateľ uskutoční s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie obsahu Klienta do služieb IS), sprístupnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Klient v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom zároveň preberá plnú zodpovednosť za používanie týchto materiálov a údajov, vrátane materiálov stiahnutých z webových stránok. Za žiadnych okolností Prevádzkovateľ nepreberie zodpovednosť za žiadne nepriame, trestné, osobitné alebo následné škody, spôsobené porušením autorských, licenčných alebo iných zákonov akéhokoľvek Klienta.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

VII.1. Prevád­zkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah informácií, ktoré vkladá Klient alebo ktoré si Klienti medzi sebou vymieňajú v niektorých častiach IS.

VII.2. Prevád­zkovateľ si vyhradzuje právo:

 1. odstrániť bez upozornenia správy alebo akékoľvek informácie, ktorých obsah alebo formu je možno dôvodne považovať za protiprávnu, rasistickú, znevažujúcu, urážlivú alebo inak neprijateľnú;
 2. odstrániť bez upozornenia akékoľvek príspevky alebo komentáre, ktoré obsahujú obchodné informácie, linky na www stránky alebo kontaktné údaje na komerčné subjekty zo všetkých miest, ktoré na to nie sú výslovne určené (najmä komentáre, diskusie, fóra atď.);
 3. odmietnuť registráciu Klienta, grafickú alebo textovú inzerciu alebo reklamu bez uvedenia dôvodu;
 4. upraviť akýkoľvek obsah vložený do jeho IS Klientom, a to najmä v prípade gramatických chýb, nesprávnej štruktúry textov, formátovania, rozsahu, zaradenia do kategórií a pod.;
 5. trvale zrušiť registráciu Klienta a odstrániť akýkoľvek obsah alebo pozastaviť používanie IS, najmä ním vytvorené Profily, obsah a akékoľvek údaje, ktoré vložil do IS, pokiaľ zistí, že Klient využívaním IS narušuje právny poriadok Slovenskej republiky, právne predpisy EHS , medzinárodné zmluvy, medzištátne dohovory alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, ohrozuje verejný poriadok alebo koná tak, že môže spôsobiť škodu Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám;
 6. zmeniť poplatky za služby kedykoľvek pridaním nového cenníka pre IS. Nové poplatky sa nevzťahujú na už prijaté a akceptované záväzné objednávky. To neplatí, ak k predĺženiu doby poskytovania Produktov a Služieb oproti pôvodným objednávkam dôjde až po pridaní nového cenníka;
 7. na dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti), Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Klientom alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
 8. Prevádzkovateľ bude o prípadnej zmene VOP (alebo ich časti) informovať na www.PodmeVon.sk, a v prípade, že s nimi Klient nebude súhlasiť, môže registráciu zrušiť;
 9. neprijať Objednávku bez uvedenia dôvodu;
 10. odstúpiť od Objednávky po jej akceptácii alebo od Zmluvy, ak Prevádzkovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že Klient koná voči Prevádzkovateľovi v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých klientskych účtov v IS, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Prevádzkovateľa.

VII.3. Prevád­zkovateľ nezodpovedá za:

 1. obsah internetových stránok iných subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom www stránok, ktoré prevádzkuje.
 2. obsah reklamy alebo propagácie, ktoré uverejňujú ďalšie subjekty v IS.

VII.4. Prevád­zkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruky týkajúce sa presnosti alebo kompletnosti akéhokoľvek obsahu alebo produktov a vzdáva sa všetkých záruk v súvislosti s obsahom a produktami a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené použitím obsahu alebo produktov Klientom. Taktiež Prevádzkovateľ, keď to právne predpisy dovoľujú, nebude zodpovedný za ušlý zisk, znížené výnosy alebo stratu údajov, za finančné straty a nebude zodpovedný ani za nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.

VII.5. Prevád­zkovateľ môže poskytnúť Klientom odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Prevádzkovateľ nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Prevádzkovateľa s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

VIII. Záver

VIII.1. Údaje, dáta alebo informácie, ktoré budú uverejnené na www stránkach, okrem týchto VOP, nemajú povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak v konkrétnych jednotlivých prípadoch.

VIII.2. Prevád­zkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny týchto VOP budú zverejnené na tejto webovej stránke a budú platné a účinné odo dňa zverejnenia. Pokiaľ budete ku IS pristupovať alebo ho využívať aj potom, čo tieto zmenené VOP budú účinné, súhlasíte s tým, že ste týmito VOP viazaný. Pokiaľ s novým VOP nesúhlasíte, prestaňte okamžite IS využívať.

VIII.3. Veci a vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VIII.4. Pokiaľ nejaká lehota, dojednanie, podmienka alebo ustanovenie týchto VOP budú vyhlásené súdom za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradí inými v zmysle týchto VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné od 25.5.2018.